Kayıt Belgeleri (Tüzel Kişilik)

             1) Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.

             2) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.

             3) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.

             4) Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.

             5) Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.

             6) Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.     7)Vergi levhası fotokobisi

             8) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.