Başkandan

Yöneticilerimizin, çalışanlarımızın gayretleri ve üyelerimizin desteği ile kurumumuzun; kurumsal yapısını sürekli iyileştirmek,teknolojik cihazlarla donatılmış alt yapısı ve "Gelişmiş Borsa Kompleksi"ne geçilerek hizmet kalitesini sürekli üst seviyede tutmak,bilgi, beceri ve yetkinlik ile donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliğini ve kalitesini artırmak,bölgemizde, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı her proje ve faaliyette öncülük eden, örnek olabilen, işbirliğini geliştiren, saygınlığını ve etkinliğini artırmış uluslararası referans borsa haline getirilmesi amaç edinilmiştir.                   

    Üyelerimizin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması, borsamızda işlem gören ürünlerin ulusal ticaretimizin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlaması,üyelerimizin  birbirleriyle olan ticari ilişkilerinde güvenin sağlanması,üyelerimize sunulan bilgi ve sağladığımız hizmetlerimizi en iyi biçimde aktarmak,tüm faaliyetlerimizde bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Haymana Ticaret Borsası, güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak, iş geliştirme ve hedef pazar konularında destek vermek amacıyla; 2021-2025 yıllarını kapsayan Stratejik Planını tamamlamış ve hedeflerini gerçekleştirmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği; oda ve borsaları, kendi toplulukları içinde bütün iş hayatının çıkarlarını temsil eden ve rekabet gücü ile büyümesini destekleyen öncü kurumlar haline gelmeleri, Türkiye genelinde iş hayatının gelişmesini ve büyümesini sağlamak için yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde en yüksek temsil, hizmet ve destek sunacak bütünleşik tek bir yerel iş destek şebekesinin oluşturmaları amaçlarına erişmek üzere Akreditasyon sistemine göre Akredite Oda ve Borsalar Yönetim Kurulunca onaylanan 4 yıllık, görev sürecini kapsayan Stratejik Plan hazırlıklarımıza ve hizmetlerimize devam edeceğiz.

Haymana Ticaret Borsası, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını; politika oluşturma kapasitelerinin artırılması, mali yönetim iyileştirilmesi, performansının izlenmesi ve hesap verme sorumluluğu doğrultusunda belirlemiştir.

Haymana Ticaret Borsası’nda planlama kültürünün yerleşmesine katkı sağlarken, Borsa’nın akreditasyon sürecini hızlandıracak olan Stratejik Plan, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri gereği gerek kurum içi gerekse kurum dışı paydaşlar ile yapılan toplantılar sonucunda hazırlanmıştır.

Yapılan bu toplantılarda Borsa’nın mevcut kaynakları gözden geçirilmiş, faaliyetleri incelenmiş; paydaşlar ile olan ilişki düzeyleri analiz edilmiştir. Kurumun güçlü ve zayıf yönleri, dış çevresel faktörler (fırsatlar ve tehditler) ile birlikte değerlendirilerek belirlenen misyon, vizyon ve ilkeler doğrultusunda ulaşmak istediği amaçlar belirlenmiştir. Söz konusu amaçlar; hedef ve faaliyetlere bölünmüş, süre planı, maliyetlendirme ve performans göstergeleri eklenerek ulaşılabilir ve ölçülebilir hale getirilmiştir.

 

 
     .

Yönetim Kurulu Başkanı

FAZLI ÇINAR