Kayıt Belgeleri(Gerçek Kişi)

             1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.

             2) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.

             3) Noter tasdikli imza sirküleri.

             4) İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.

             5) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.

             6) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.

             7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.