POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKASI

Haymana Ticaret Borsası olarak temel görevimiz ; borsamızda sunulan hizmetler doğrultusunda alım-satım işlemlerinin güvenli ve hızlı olarak gerçekleşmesi için çözümler üretmek, uygun şartları oluşturarak bu doğrultuda oluşan fiyatların, hızlı, doğru,etkin bir şekilde elektronik ortamda gerçekleşmesidir. Güncellenen kalite hedeflerimiz ile Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.

•    Üyelerimiz arasındaki ticari ve sosyal ilişkileri aracılığımızla, güçlendirerek çağdaş çalışma anlayışı ile aşağıdaki temel ilkelere dayanarak hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

•    Üye memnuniyetini gözeterek, tarafsız, doğru, etkin ve kaliteden ödün vermeden çağdaş bir hizmet sunmak,

•    Ülkemizin değerlerine sahip çıkan, etik değerlere bağlı,  tarımı destekleyici faaliyetlerde bulunmak, Borsamızın bulunduğu kentle bütünleşmek, Bölgesel sorunlarına / önceliklerine duyarlı bir borsa olmak,

•    Saydam, tarafsız ve katılımcı yaklaşımlarla hizmet sunmak

•    Çalışanlarımıza güven duyarak ; bireysel ve mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamak,

•    Kalite Yönetim Sistemini, tüm çalışanlarımızın katılımı ile etkin kılarak, sürekli iyileştirerek hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamak.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Haymana Ticaret Borsası insan kaynağını, verimli ve adil biçimde yöneterek, çalışanların yeteneklerini kuruma kazandırılması, kurum performansını olumlu etkilemesi, sürdürülebilir gelişimin sağlanması  en önemli amaçlarımızdandır. İnsan kaynakları temel ilkeleri ile oluşturulmuş ; Yeterlilik , kariyer, eşitlilik, güvence ve yansızlık ile aşağıdaki temel işlevler benimsenmiştir.

 

•    HTB insan kaynakları, organizasyon şemasında bulunan birimlere yeterli sayıda personel istihdam edilerek oluşturulmaktadır.

•    Personelin; hak ve sorumlulukları göz ardı edilmeden, kanunlar çercevesinde çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kurallara bağlı olarak oluşturulmuştur.

•    Çalışanların, çalışma ortamının iyileştirmesi yapılarak motivasyon artırıcı yöntemlerle kurum içi aitlik duygusu ön planda tutulmaktadır.

•    Çalışanların bilgi ve becerileri doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişiminde süreklilik sağlamak için eğitimlerine önem verilmektedir.

•    Her birimin görev tanımlarının gerektirdiği sorumluluk, deneyim, liyakat ve kanunlar çercevesinde ücretlendirme yapılarak oluşturulmaktadır. Çalışanların öneri ve beklentileri dikkate alınmaktadır.

•    Çalışanların beklentileri doğrultusunda kişisel gelişimleri için gerekli ortam sağlanır

•    Performansları yüksek çalışanları kurum içerisinde onurlandırılır.

•    Çalışanların kendi aralarında iletişiminin artırılması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.

•    Kurum içerisinde seffaf ve açık bir yaklaşım sergilenir. Kapsayıcı herkesi içine alan süreçler izlenir.

Haymana Ticaret Borsası İnsan Kaynakları Politikası; hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek ve üye memnuniyetinin arttırılmasına destek sağlamak amacıyla;  çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

 

MALİ İŞLER POLİTİKASI

HTB, mali kaynaklarını, ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde kayıt altına alarak, güçlü tarım politikaları gelişimine katkı saglayabilmek, yatırım ortamlarının iyileştirerek yeni yatırım alanları oluşturulması için farkındalık yaratan ; sürdürülebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden yatırımları destekleyen ve tüm kaynakların ekonomik kullanılarak, hizmette kalite anlayışı ile şeffaf ve denetlenebilir bir şeklide değerlendirilmektedir. 

      Yapılan sosyal harcamalar ve projelerle desteklenen yatırım harcamaları ile uluslararası, ulusal ve bölgesel alanda; ticari hayata katkı yapmak, dünyada ve ülkemizde sektörde yaşanan gelişmeleri takip etmek suretiyle üyelerimize ve çiftçilerimize kaliteli hizmet sunabilmek için güçlü ve güvenilir politikalar geliştirmek amaçlı çalışırken, faaliyetleriyle ilgili olarak da cari harcamalarda bulunmaktadır. Bu harcamalar için borsaların temel gelir kalemleri olan tescil ücretleri , aidatlar, faiz gelirleri, kantar ve proje destekleri gibi kaynaklarını şeffaf ve ekonomik kullanması borsamızın mali politikasıdır.

Haymana Ticaret Borsası Mali İşler Politikası; ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde harcama ve gelirleri kayıt altına alarak, kaynaklarını doğru, tarafsız, seffaf  ve denetlenebilir bir şeklide kullanmaktır.

 

BİLGİ VE İLETİŞİM POLİTİKASI

      Haymana  Ticaret Borsası Akreditasyon ve Kalite Yönetim sistemi çerçevesinde hazırlanan  bilgi ve iletişim politikasının amacı; HTB güçlü kurumsal altyapı bütünlüğü sağlanarak,  sürekli gelişen teknoloji ile borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri yansıtarak takip edilmesi, küresel şartlara uyum sağlanarak dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri paydaşlarımıza dünya standartlarına uygun, güvenli ve kaliteli hizmet vererek, başta tarım ticareti olmak üzere güncel ve güvenilir bilgiyi aktarmak, teknolojideki gelişmeleri doğru ve etkin bir şekilde kullanarak hizmetlerin sürekliliğini, Haymana Ticaret Borsası’nın istikrarlı büyümesi ile güncel mevzuatlar doğrultusunda veri akışı sağlanıp bilginin güvenliğini sağlamaktır.

     Üyelerinin mesleki etkinliklerinde yeniliklere uyum sağlamasını kolaylaştıran alt yapıyı sunmak ve kurumsal gelişimlerini sağlamakla birlikte tüm süreçi haymana ticaret borsası alt yapısını bilgi ve teknolojiyi entegre ederek, sistem güncellemeleriyle üyelere hızlı ve hatasız hizmeti sunmak için oluşturduğumuz ilkeler şunlardır;

Haymana Ticaret Borsası Bilgi ve İletişim Politikası; Bilgi güvenliği ve devamlılığını sağlamak, Dijital arşivleme sistemini oluşturularak, geçmiş zaman bilgi erişebilirliğini sağlıklı ve doğru sağlamak,  izlenebilirliği kolaylaştırmak,

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER / HABERLEŞME POLİTİKASI

     Ankarada yer alan tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren ekonomik aktörlerin Haymana Ticaret Borsası olarak aracılığını yaparken, ilgili sektörlerle hizmet verdiğimiz alanda faaliyetlerin etkin ve hızlı bir biçimde bilgi iletimini sağlamaktır. Aşağıdaki temel ilkeler benimsenmiştir.

 

 

•    Kuruma ait web sayfası ve sosyal medyanın etkin kullanımıyla ; tüm paydaşların Haymana Ticaret Borsası ile sosyal medya araçlarıyla bağlantılarını kurmasını sağlamaktır.

•    Metin, görsel veya video ile bilgilerinin aktarılması, güncelliğinin korunması ve sağlıklı bir iletişim ağının oluşmasıdır.

•    Yazılı ve Görsel basın organları arasında hiçbir ayrım yapmaksızın tarafsız olarak tüm yayın organlarına önyargısız ve aynı mesafededir.

•    Borsamızın yapmış olduğu çalışmaları kamuoyuna duyururken, ulusal ve yerel basında yer alan yazılı ve görsel basın organlarından yararlanırken, doğru ve objektiflik kriterlerine uyar, tarafları rencide edici yayınlara izin vermemektedir.

•    Yapılan tüm yayınlarda paydaşlarımıza ; başta üyelerimiz olmak üzere, konu ile ilgili tüm tarafları dogru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

       Haymana Ticaret Borsası vizyon, misyon ve stratejik planımız doğrultusunda “Üye İlişkileri Politikası”  üye memnuniyetinin ön planda tutulduğu, doğru, güvenilir, şeffaf, tarafsız, Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemine uygun, çözüm odaklı, güncelliğini koruyan,   üye gizliliklerine saygılı, yenilikçi, yön veren bir kurum olarak kaliteli hizmet sunmak, bu esaslara dayanarak üye şikayet ve önerilerinin etkin olarak değerlendirilmesiyle en iyi hizmeti sunmaktır.

    Üyelerimizin öneri, memnuniyet ve şikâyetlerini kanunlara uygun olarak objektif, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak değerlendirilmesi ve çözüm önerileri sunulmasıdır.

•    Kalite; Borsa üyelerine verdiği hizmetlerin kalitesini güncelleyerek, arttırmayı temel ilke haline getirerek Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemini oluşturmuş ve devamlılık sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.

•    Güvenirlik ve Gizlilik ; borsa üye bilgilerinin korunması, verilerin gizlilik esasına bağlı kalarak  kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.

•    Şeffaflık ve Tarafsızlık; Borsa üyeleri  öneri , memnuniyet ve şikayetlerini doğru eksiksiz  kanunlara uygun değerlendirilmesi ve borsamızın cözüm önerisi bulunmasıdır.

•    Görev bilinci sorumluluğu ile hareket etmek ve çözüm odaklı olmak ; Haymana Ticaret Borsası yönetim kurulu, meclis ve  borsa personeli ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklerin doğrultusunda ; çalışmalarında görevlerinin farkında olması ve paydaşlar tarafından talep edilen konu üzerinde uygulanabilir çözümler üretmektedir.

•    Topluma ve Çevreye Duyarlı Olmak; borsamız topluma faydalı olacak çalışmalara ve çevre bilinci ile hareket eder.

•    Sosyal Sorumluluk Bilincinde Olmak; sosyal sorumluluk yardımları ile katkı sağlar.

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

     İş sağlığı ve güvenliği politikası ile borsamızın tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde şartlara uyarak çalışanlarına, üyelerine,paydaşlarına, tedarikçi ve ziyaretçilerine sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlanarak, faaliyetlerini yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durumlarda ilgili risk değerlendirmelerini düzenli bir şekilde yaparak önleme, riskleri kontrol altına alarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını sürekli iyileştirmeyi hedeflemiştir.

 

 

ÇEVRE POLİTİKASI

    Küresel iklim değişikliği ile sorumluluk bilinci ile hareket eden borsamız ; Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile çalışanlarının, üyelerinin, paydaşlarının, tedarikçilerin ve ziyaretçilerin çevre bilincini artıran kurumsal yapısı ile faaliyetlerle ilgili risk analizlerini gerçekleştirerek, sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve çevreye olan etkileri en aza indirmek; tarıma dayalı sanayi ve ileri teknoloji entegrasyonunda yüksek çevre bilincini ön planda tutmak, bu konudaki çalışmalarda öncü rol almak; ülke düzeyinde çevre bilincinin yaygınlaşması ve çevre dostu uygulamaların yerleşmesine katkı sağlamak ve desteklemek temel politikamızdır.

•    Kurum içi ve dışı çevre kirlenmesine etki eden etkenleri en aza indirmek,

•    Mevcut kaynakları (su, elektrik) etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,

•    Geri dönüşüme katkı sağlayacak kağıt, atık pil, plastik kapak gibi malzemelerini ayrı toplamak

•    Kurum içinde ve dışında çevre ile ilgili bilinçlendirme faaliyetlerinde yer almak, destek vermek

•    Çevreye dost projeler geliştirmek (termal su kullanımıyla sabun üretmek, güneş panelleri)